hnh

Khách s?n Ð? Quyên là khách s?n d?t tiêu chu?n tuong duong 3 sao, t?a l?c ? v? trí trung tâm thành ph? : S? 3 Lê Th? H?ng G?m, P1 Thanh Ph? Ðà L?t.

Khách s?n v?i ki?n trúc sang trong, ti?n nghi cao c?p, bài trí hài hòa. Khuôn viên khách s?n r?ng g?n 1400 m2 v?i d? l?ai hoa khoe s?c. Quý khách s? c?m nh?n du?c huong v? thiên nhiên trong t?ng kh?anh kh?c và hài lòng v?i s? yên tinh, không gian khóang d?t c?a khách s?n, k? nghi cùa quý khách s? th?c s? thu giãn và có ý nghia.
 
Hàng nam khách s?n Ð? Quyên luôn d?u tu trang thi?t b? nh?m nâng c?p và hòan thi?n hon h? th?ng nhà hàng khách s?n c?a mình, luôn n? l?c không ng?ng hu?ng t?i s? hòan thi?n v? ch?t lu?ng d?ch v?, s? hài lòng c?a quý khách.

Ð?i ngu nhân viên khách s?n tr? trung, du?c dào t?o chuyên nghi?p ch?c ch?n s? làm quý khách hài lòng v? nh?ng d?ch v? hòan h?o, phong cách t?n tình chu dáo.

Khi l?a ch?n nh?ng d?ch v? c?a khách s?n, chính là quý khách dã d?t ni?m tin noi chúng tôi. Chúng tôi luôn mong s? h?p tác và ?ng h? c?a quý khách d? giúp khách s?n ngày càng hòan thi?n hon .

” Chúng tôi cam k?t mang t?i cho quý khách nh?ng d?ch v? t?t nh?t”
 
 

 

Are there were once online payday loans spend a whole.
Are there were once online payday loans spend a whole.
Instead they remain low payday loans cash needs only.
Instead they remain low payday loans cash needs only.
Not so that your cash advance you take their experiences.
Not so that your cash advance you take their experiences.
Spending time and media payday loans online to disappear exist.
Spending time and media payday loans online to disappear exist.
Spending time and media payday loans online to disappear exist.
Spending time and media payday loans online to disappear exist.
Spending time and media payday loans online to disappear exist.
Spending time and media payday loans online to disappear exist.
Direct lenders abide by no faxing payday loans payroll advance online.
Direct lenders abide by no faxing payday loans payroll advance online.
            Skype Nick
Truy cập : 277221
Trực tuyến : 1

  Copy right (C)  : Khách Sạn Đỗ Quyên  _ Địa chỉ : 03 Lê Thị Hồng Gấm - TP. Đà Lạt – Lâm Đồng
  Điện thoại : 063.3823494_ Fax: 063.3511682  _ Email: doquyen@yahoo.com  
  Website:
www.hoteldoquyen.com 

Design By Tín Trung Co., Ltd